Allmänna villkor

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Servicevision Sverige AB.

Följande allmänna villkor gäller mellan Servicevision  Sverige AB 556281-0720 (nedan kallat Servicevision) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i kundavtalet med sitt namn och personnummer. Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Servicevision AB och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det avtal Servicevision presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.

Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov. Jag kommer också uppdatera mig själv om nyheter inom bolaget på deras hemsida.

SUMMERING AV ALLMÄNA VILLKOR / AVTALSTEXT

 • Kontrakt tecknas vid provstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
 • Provstädning debiteras per timme enligt ordinarie taxa. Kunden kan avbeställa abonnemanget inom 5 dagar efter provstädning med omedelbar verkan och debiteras då enbart provstädningen och material. Efter fem dagar gäller ordinarie uppsägningstid.
 • Uppsägningstiden är 1 månad och sker skriftligen per mail.
 • Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.
 • Vid sjukdom hos Servicevisions personal  skickas vikarie. Servicevisionkan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det alltid blir på samma tid. Kunden kontaktas innan vikarie sätts in.
 • Servicevisions städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka.
 • Servicevisionarbetar efter en städrutin som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på servicevision.se
 • Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail till info@ servicevision.se 2 veckor före ordinarie städstid, i annat fall debiteras avbokningsavgiften 150kr . Akuta avbokningar görs även det till 010-150-85 20 och utanför kontorstid till info@ servicevision.se.
 • För att kunna utföra sina åtaganden måste Servicevisionfå fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.
 • Servicevisiontar betalt enligt timpottsystem, och fakturering sker månadsvis. Timpotten måste tömmas årsvis pga skatteregler. Fakturering sker månadsvis, från 1-a till  20:e, per e-mail om inget annat avtalats.
 • Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Servicevisiontecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
 • Reklamation ska göras direkt till Servicevision.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal:

 1. Generella riktlinjer
 2. Om kontraktet
 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
 4. Provstädning
 5. Kommunikation mellan ServicevisionAB och Kunden
 6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
 7. Sjukdom hos ordinarie personal
 8. Tidsåtgång för städning
 9. Städtid och Städdag
 10. Städupplägg
 11. Fönsterputsabonnemang
 12. Städredskap och Städmaterial
 13. Semester och ledighet hos Servicevision AB
 14. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder
 15. Avbokningsregler gällande befintliga kunder
 16. Åtkomst till städobjekt
 17. Larm, nycklar och säkerhet
 18. Priser
 19. Reklamationer och försäkringar
 20. Kompensation och prisavdrag
 21. Uppsägning
 22. Tvist
 23. Generella riktlinjer
 • Servicevision säljer städtjänster under domännamnet Servicevision.se.
 • Kunden har ett städobjekt som säljaren har besiktigat eller godkänt att utföra en provstädning i före uppstart av hemserviceuppdrag.
 • Servicevision  och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg.
 • Servicevision och kund tecknar ett kontrakt vid  första provstädningen. Detta är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum skrivs in i kontraktet.
 1. Om kontraktet & Timpott
 • Kontraktet löper på tillsvidare.
 • Kontraktet baseras på ett timpottsystem. Årets 12 månader innehåller 13 stycken fyra veckors perioder. Istället för att få en varierande månadssumma så snittar vi den totala årskostnaden på 12 månader. Under ett år är det totalt 26 respektive (varannan vecka) 54 städtillfällen (varje vecka).
 • Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via mail eller brev. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 1 månad från att kunden skickat in uppsägningen. Eventuellt underskott av timpott faktureras separat efter sista städningen. Avbokning av städning under uppsägningsperioden är ej möjlig.
 • Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för skatteavdrag med procentfördelning (t.ex 50%/50%). Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Lämnar kunden fältet tomt eller skriva ”meddelas senare”, så faktureras beloppet utan RUT-avdrag.
 1. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
 • Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen.
 • Om fler personers RUT-avdrag skall användas, administreras detta med procentfördelning.
 • Nekar skatteverket RUT-avdrag eller kunden uppgivit felaktigt personnummer faktureras städningens fulla belopp utan RUT-avdrag. Servicevisionfakturerar även en administrativ för manuell skatteverkshantering motsvarande 300kr. Beloppet dras på timbanken.
 • Kunden ansvarar för att RUT-avdrag finns på personnumret. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Servicevisionom förändringar för kundens möjlighet till RUT-avdrag.
 1. Provstädning
 • Provstädning är en prova-på-tjänst för nya kunder som kunden kan avbryta tjänsten utan någon som helst motivering.
 • Provstädningen är icke bindande, kunden meddelar skriftligen sin avbeställning senast 5 dagar efter utförd provstädning. Därefter gäller ordinarie uppsägningstid. Vid provstädningen tilldelas en städare som kommer vara den återkommande städare för hushållet.
 • En provstädning tar ofta dubbelt så lång tid. Omfattningen görs upp med oss vid provstädningen.
  Debitering för provstädning sker enligt ordinarie taxa.
 1. Kommunikation mellan Servicevision och kunden
 • Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en email-adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt att all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och ServicevisionAB. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semesterinformation, från kundens sida men också från Servicevisions sida. Villkoren för avtalet kan ändras vid var tid av Servicevision.
 1. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
 • Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail till kunden. Servicevisiongenomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.
 • Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.
 •  genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.
 • Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.
 1. Sjukdom hos ordinarie personal
 • Samtliga kunder hos Servicevisionhar ett städabonnemang. Städabonnemanget innebär att en ordinarie städare återkommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens.
 • Om ordinarie personal är sjuk eller har semester skickas vikarie. Servicevisionkan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Servicevisioninte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.
 • Om en vikarie sätts in kan Servicevisioninte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Precis som vid en provstädning är det ett helt nytt städobjekt för vikarien, vilket innebär att hen är ny med städmomenten i det aktuella hemmet. Servicevisionkommer inte att kompensera kunden för eventuell sämre kvalitet.
 1. Tidsåtgång för städning
 • Ordinarie städtid specificeras i arbetsordern, vanligtvis mellan 3-8 timmar.
 • Vid första tillfället kan städningen ta flera timmar extra. De extratimmarna dras från timpotten.
 • Efter genomförd provstädning meddelar Servicevisionen realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden och uppdaterar arbetsordern.
 • Tidsåtgången för hemstädningen beror på faktorer som t ex hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Servicevisionetc.
 • Om Servicevisionanser att städningen kommer att ta längre tid än överenskommen arbetsordern meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie arbetsuppgifter / städmoment, eller exkludera vissa utrymmen, i syfte att minska tidsåtgången. Endast extramoment som t ex strykning är möjliga att ta bort.
 • Servicevisionbehöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via e-mail till Servicevisionsenast 5 dagar efter att kunden fått informationen. Servicevisionkommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera.
 • Punktstädning är ej möjligt inom Servicevision.
 1. Städtid och städdag
 • Servicevisionhar två ordinarie städpass per dag, ett mellan kl 8.00 – 12.00 och ett mellan kl 13.00 – 17.00.
 • Kunden kommer att få samma städtid som vid provstädningstillfället, t ex om kunden får en provstädningstid vecka 2, onsdag klockan 08.00 så kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl. 08.00 under det fortsatta abonnemanget. Byte av städtider och städdagar görs endast med samråd av Servicevision.
 • Servicevisionhar möjlighet tidigarelägga / utöka förmiddagspass respektive förlänga eftermiddagspass om kunden önskar det och om schemat tillåter detta.
 • Servicevisions personal har möjlighet att påbörja det eftermiddagspasset kl 12.00 utan att kunden godkänner detta i förväg. OmServicevisionönskar börja tidigare än så måste kunden ge sitt godkännande.
 • Kunden medger att denne noga kontrollerat att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid.
 1. Städupplägg
 • Servicevisions städprocess finns på hemsidan. Avvikelser från denna skrivs in i arbetsordern så det syns på schemat. Arbetsordern med avvikelser används sedan under hela städabonnemangets tid. Känsliga objekt hos kunden kommuniceras skriftligt tillServicevision.
 • Arbetsordern består under hela abonnemangstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras inte. Det är inte heller möjligt att ändra i ordinarie städupplägg för att få in extra moment som t.ex stortvätt.
 • Tidsåtgången för en hemstädning är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Alla extramoment som storstädning och t.ex. ugnsrengöring sker på extra tid utöver städabonnemanget. Villkor för dessa extramoment tas direkt med Servicevisionvia mail.
 • Vid provstädningen utförs även ugn & kyl om kunden beställer det med tidstillägg  som dras från timpotten.

Tvätt och strykning

Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med oss vid provstädningen.

 1. Fönsterputsabonnemang

Hemstädskunder med fönsterputsabonnemang om minst 2 ggr om året får 20% rabatt på fönsterputs och Servicevisionbokar in det på ordinarie städning i det månadsintervall kunden valt.

När Servicevision väljer tillfället i intervallet för fönsterputs efter väder, vind och belastning i schemat erhåller kunden rabatten.

Servicevision åker kollektivt och kan inte putsa på hög höjd där t.ex stege krävs. Fönster på ovanvåning måste vara öppningsbara.

 1. Städredskap och Städmaterial

Effektiva redskap ger kunden mer för pengarna. Införskaffa Servicevisionprodukter för bästa resultat, eller inhandla medel på din livsmedelsbutik utifrån listan på servicevision.se. Gamla verktyg och ovana med verktyget/materialet/medlet riskerar skada t ex golv och andra ömtåliga ytor. Våra mest nöjda kunder använder Servicevisions utrustning.

 1. Semester, röda dagar och frysning av abonnemang

Servicevision levererar städning alla vardagar om året. Städning på röda dagar flyttas i största mån till närliggande dag. Servicevision meddelar kunden i god tid innan.

Frysning av abonnemang är en lång form av avbokning och görs senast två veckor innan första tillfället. Vid frysning av abonnemang längre än 4 veckor debiteras 150kr per månad eller motsvarande tid från timpotten. Längsta frysning är 2 månader. Kunden behåller sin städtid och städare.

 1. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder

Kunden har bokat en provstädning via ett webbformulär som återfinns på www.servicevision.se. Servicevision kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning.

Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Servicevision behöver detta inte meddelas specifikt efter provstädningen, utan abonnemanget löper på enligt den städtid och städdag man kommit överens om (se ovan). Vill kunden däremot inte fortsätta med städabonnemanget ska det meddelas senast 5 dagar efter attutfört provstädningen i kundens bostad.

 1. Avbokningsregler gällande befintliga kunder

Avbokning från kundens sida

Avbokning av städningen kan göras fram till 14 dagar innan städtillfället utan extra kostnad pga kollektivavtalet som garanterar den anställde lön för bokningar de närmaste 2 veckorna. Avbokad städning justeras med timpotten som sparar tillfället till senare. Avbokningar med kortare varsel dock, senast kl 7 samma dag deibiteras med avdrag på timpotten motsvarande 150kr inställelseavgift.  Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak.

Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Servicevision s personal. Akuta avbokningar ska göras via mail till info@servicevision.se se hemsida www.servicevision.se. De får inte göras per telefon. Akuta avbokningar måste ske senast kl 7:00 på städdagen.

Avbokning frånServicevision

Servicevision kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning pga sjukdom hos ordinarie personal.

 1. Åtkomst till städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste Servicevision AB ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller.

Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och sopprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen.

Servicevision kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. Servicevision måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. Servicevision kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna.

Med fri åtkomst avses också att kunden måste se till att boka upp tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Missar kunden att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden men Servicevision tar betalt för momentet som om det vore utfört.

Om en tvättid inte kan användas pga trasig maskin, ”stulen” tvättid eller andra omständigheter som Servicevision AB inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av Servicevision. Servicevision tar betalt för momentet som om det vore utfört. Servicevision kommer vid sådana tillfällen försöka utföra extramoment i kundens bostad. Vid en provstädning kan det vara klokt att påtala för oss vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment.

 1. Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet är Servicevisions kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter:

 • Sekretessavtal tecknas med all personal
 • Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal
 • Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)
 • Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer
 • Ansvarsförsäkring finns.
 • All personal bär företagskläder och ID-kort

Servicevision ansvarar för kvitterade nycklar och märks enligt säkerhetsrutinerna. Återlämning av nyckel kvitteras av kund på Servicevisions kontor.  All annan nyckelhantering friskriver sig Servicevisionallt ansvar ifrån. Vill kunden att nyckeln skickas med REK debiterar Servicevision150kr för detta och friskriver sig från ansvar.

Vill kunden inte ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Servicevisions personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Servicevisionför detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.

 1. Priser och fakturering

Servicevisiontar betalt för hemstädning med timpottsystem, se prislista på www.servicevision.se. Året har 13 stycken fyraveckorscykler.  Istället för att få en varierande månadssumma så snittar vi den totala årskostnaden på 12 månader. Under ett år är det totalt 13 (var fjärde vecka), 26 respektive (varannan vecka) 52 städtillfällen (varje vecka).

Ingen avgift tillkommer vid elektronisk fakturering. Extramoment som utföres och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med Servicevision – gäller bland annat, fönsterputs eller engångsuppdrag. Fönsterputs kan betalas med timbanken.

Provstädning debiteras enligt ordinarie prislista.

Fakturering sker månadsvis från 1-a till 20:e i varje månad med 10 dagars betalningsvillkor . Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Faktureringsalternativ E-postfaktura samt e-faktura till bank är avgiftsfri. Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på 50kr. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas.  Vid utebliven betalning går ärendet över till INKASSOGRAM. Dröjsmålsränta debiteras enlig lag.

 1. Reklamationer och försäkringar

ServicevisionAB är ansvarsförsäkrat via Trygghansa till 10 000 000kr.

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Servicevision som åsamkat skadan kommer Servicevision att ersätta kunden.

Skador som inte ersätts: Skador som uppkommit på grund av bristande information till städaren, t.ex. angående skötsel av en vis typ av material, ersätter Servicevision ej uppkommen skada för. Servicevision ersätter inte skador som åstadkommits p.g.a. att lös/fast inventarie inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan t.ex. vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas skriftligt till Servicevision som sedan skriver in detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej.

 1. Kompensation och prisavdrag

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Servicevision. Våra samarbetspartners tar betalt om man kontaktar dem. Detta kan Servicevision AB bli tvungna att fakturera kunden för senare.

Servicevision AB säljer städabonnemang och tar bara betalt för detta. Om kunden är missnöjd får denne direkt avbryta samarbetet men betala för den tid Servicevision varit hos kunden och eventuella övertidstimmar i timbanken.

Kompensation vid dåligt utförd städning ges bara vid direkt överenskommelse med kund. Självklart förstår Servicevision att en städare kan ha haft en dålig dag, och om vi tillsammans kommer överens om en ersättningsnivå som vi båda accepterar frångår vi regeln att man måste betala för en städning man är missnöjd med.

Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Servicevision. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.

Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Servicevision  för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Servicevision ha rätt att reparera skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga avdrag kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras.

Kompensation på städmaterial och städutrustning ges inte. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, med också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad.

Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Vid sortering ska klara instruktioner finnas med lapp att den här tvätten ska tvättas i 40 grader kulörtvätt exempelvis. Med samtliga plagg menas att kunden delar in plagg i skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t-shirts, linnen, mjukisbyxor osv. Det är också mycket viktigt att ge information som att skjortor endast får torkas i 40% torkskåp hängandes på galge. Eller att tröjor ej får hängas på galge utan endast torkas i torkskåp på liggandes på kalltork utan värme. I informationen till oss måste samtlig information finnas med.Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas förutom jeans och skjortor samt tröjor. Jeans, skjortor och tröjor hängs upp på galge och torkas i torkskåp på 40-60 grader. Kunden ansvarar då för uppkommna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning.

 1. Uppsägning
 • Uppsägning av städabonnemanget görs skriftligen per mail till Servicevision.
 • Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att kunden skickat in uppsägningen.
 • Kunden kan inte få ev överskott i timbanken återbetald. Vid uppsägning av abonnemang kan kunden därefter använda sin timpott för t.ex storstädning eller fönsterputs.
 1. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Kontraktsskrivningen har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller ServicevisionAB´s och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.

Skicka gärna en fråga till oss

Fyll i samtliga fält nedan för en snabbare och smidigare hantering, vi återkommer så snart vi kan till er!